Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

AG FOODS Group a.s.

OBSAH:

 1. Základní ustanovení
 2. Definice
 3. Kupní cena
 4. Platební podmínky
 5. Objednávka
 6. Termín dodání dodací podmínky
 7. Přeprava zboží
 8. Odmítnutí převzetí zboží
 9. Výhrada vlastnictví, přechod škody
 10. Palety
 11. Kredit kupujícího
 12. Podmínky skladování
 13. Záruční doba
 14. Druhy dopravy zboží, převzetí a reklamace
 15. Vady zjevné a skryt
 16. Vyšší moc

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost AG FOODS Group a.s., se sídlem Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, IČ: 05651531, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 7823, (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“).
 2. Veškerá písemná ujednání či obchodní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, jež mají odlišné znění než VOP, mají před těmito VOP přednost.
 3. Kupující je povinen písemně potvrdit seznámení a souhlas s těmito VOP.
 4. O změně obsahu VOP prodávající informuje na svých webových stránkách. Po uveřejnění nabývají VOP účinnosti při uzavření první následující objednávky zboží kupujícím

II. Definice

 1. Kdekoli v těchto VOP či dokumentech souvisejících mají níže uvedené zkratky či termíny dále uvedený význam:

Zbožím se rozumí produkty vyráběné anebo prodávané prodávajícím.

Auto s čelem je vozidlo vybavené hydraulickým čelem s nákladovou plošinou a maximálním zatížením 800 kg.

Požadavkem na typ vozidla se rozumí požadavek na určitý požadovaný typ vozidla – kamion, vozidlo do 3,5t, jiné.

Místní požadavky dopravy – zda je v místě dodání dopravní omezení, které může komplikovat doručení zboží (např. pěší zóna apod.)

Potvrzení POD – povinnost potvrzení dokladu = potvrzení o dodání (POD)

K prvním dveřím – jedná se o standardní místo doručení, kdy se zásilka předává na manipulační ploše nebo u prvních uzamykatelných dveří (nikoli na místě určeném kupujícím, např. sklad, druhé patro budovy apod.)

Předání odpovědné osobě – zboží bude předáno osobě uvedené na objednávce oproti dokladu totožnosti

LS služby – logistické služby, tj. skladování, manipulace a přeprava

Služba za příplatek – Je služba, která nespadá do standardních služeb poskytovaných firmou AG FOODS Group a.s.. Příplatky za nadstandard jsou řešeny individuálně na základě požadavku zákazníka a možností logistického partnera. Není zaručeno, že služba za příplatek je uskutečnitelná.

Dnem se rozumí pracovní den

D+3 se rozumí standardní doručení zboží v termínu do tří dnů od akceptace objednávky a v časovém rozmezí 07:00 – 18:00 hod

III. Kupní cena

 1. Kupující je povinen za odebrané zboží uhradit kupní cenu.
 2. Ceny zboží jsou uvedeny v ceníku zboží prodávajícího. Pro konkrétního kupujícího mohou být dohodnuty odlišné ceny zboží stanovené ve speciálním ceníku pro daného kupujícího.
 3. V kupní ceně jsou zahrnuty náklady na standardní dodání zboží kupujícímu (dle článku VI. bodu 5. těchto VOP), pokud je hodnota objednávky minimálně 2 500,- Kč bez DPH.
 4. V případě, že hodnota objednávky nepřesáhne 2 500,- Kč bez DPH, budou k hodnotě objednávky připočteny přepravní náklady a balné ve výši 125,- Kč bez DPH.
 5. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty palety, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
 6. Veškeré příplatkové možnosti doručení zboží musí být dohodnuty společně s objednávkou.
 7. Platební podmínky
 8. Pokud není ve smlouvě či jiné dohodě smluvních stran dohodnuto jinak (např. platba převodem), jsou kupující povinni uhradit zboží hotově při předání zboží, nebo předem na účet prodávajícího vedený na dokladu ke zboží, nebo na zálohové faktuře. Podkladem pro odeslání (dodání) zboží je v tomto případě připsání částky (kupní ceny) na účet prodávajícího. Platbu hotově lze realizovat po předešlé dohodě v provozovně prodávajícího na adrese Košíkov 72, Velká Bíteš nebo v sídle společnosti Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, nebo dobírkou dopravci.
 9. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v ceníku zboží v termínu uvedeném na faktuře (daňovém dokladu). Pokud není dohodnuto jinak, je splatnost veškerých faktur (daňových dokladů), 14 dnů ode dne dodání zboží. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky s tím, že případný nárok kupujícího na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.
 10. V případě dodávky nestandardního množství zboží nebo nestandardního druhu zboží (tj. zboží, které není prodávajícím standardně vyráběno, ale je možné na základě poptávky kupujícího vyrobit), je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zálohovou platbu ve výši 100% z celkové kupní ceny zboží (včetně DPH).
 11. Faktura (daňový doklad) je kupujícímu dle specifik zaslána jako součást zásilky se zbožím ve formě příbalu umístěného vně zásilky (v případě úhrady kupní ceny v hotovosti), nebo následně po dodání zboží poštou nebo e-mailem. Faktura je platná i bez otisku razítka a podpisu prodávajícího.
 12. V případě prodlení kupujícího s úhradou za jakékoli plnění poskytnuté prodávajícím kupujícímu je prodávající oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu až do úplné úhrady všech splatných závazků kupujícího. V tomto případě není prodávající v prodlení s dodáním zboží.
 13. Objednávka
 14. Zboží bude kupujícímu dodáváno na základě jednotlivých objednávek. Objednávky mohou být ze strany kupujícího činěny:
  – písemně: poštou na adrese AG FOODS Group a.s., Košíkov 72, 595 01 Velká Bíteš
  – e-mailem: zakaznicke.centrum@agfoods.eu
  – telefonicky na bezplatné telefonické lince 800 627 653
  – osobně – prostřednictvím sítě obchodních zástupců prodávajícího
 15. Objednávka musí obsahovat firmu a sídlo kupujícího (shodné s obchodním rejstříkem), dodací adresu kupujícího, je-li odlišná od sídla kupujícího, IČ případně také DIČ – je-li plátce DPH, název zboží (případně bližší identifikaci), požadované množství zboží v kusech nebo kartonech, osobu oprávněnou k převzetí zboží a telefonický kontakt na osobu, která je oprávněna zboží převzít, dopravní dispozice.
 16. Termín dodání, dodací podmínky
 17. Dohodnou-li se smluvní strany na odebrání zboží kupujícím na provozovně prodávajícího, je zboží dodáno v okamžiku, kdy umožní prodávající kupujícímu se zbožím nakládat v místě své provozovny.
 18. Kupující je povinen objednané a řádně doručené zboží odebrat. Současně s dodáním zboží je předán kupujícímu i přepravní doklad, který je kupující povinen potvrdit.
 19. Dodáváme pouze na území České Republiky.
 20. Pokud se strany dohodnou na odeslání zboží prodávajícím, je závazek dodání splněn okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce. Dodávka je realizována na rampu nebo k prvním uzamykatelným dveřím kupujícího, není-li dohodnuto jinak.
 21. Prodávající je oprávněn i k plnění, pokud nemá veškeré kupujícím objednané zboží na skladě. Konkrétní objednávka (dodávka) zboží je tak považována za splněnou i tímto částečným plněním. V takovém případě prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Pokud kupující trvá na dodání nedodaného zboží, zašle objednávku novou.
 22. Standardní doručení zboží je v termínu do tří dnů od akceptace objednávky ( D+3 ) mezi 7-18 hod, není-li sjednáno jinak. Je-li v objednávce uvedena kontaktní osoba, je dodáváno výhradně této osobě, pokud však přijetí potvrdí zástupce kupujícího, je zboží předáno této osobě, která se nachází na místě doručení a prokáže svou identitu. Předání stvrdí podpisem. Je-li uveden požadavek na telefonické avízo, je dopravcem kupující informován o závozu v den jeho uskutečnění ráno, nejpozději však hodinu před předáním. Zásilka je doručována vždy ucelená. Zásilka je doručována k prvním uzamykatelným dveřím nebo na rampu určenou k vykládce.
 23. Službami za příplatek při dodání zboží jsou:
  PTD– pevný termín dodání
  D+1 – zboží je dodáno druhý pracovní den následující po akceptaci objednávky ze strany prodávajícího mezi 7-18 hod.
  D+X – zboží je dodáno jiný než druhý pracovní den po akceptaci objednávky ze strany prodávajícího mezi 7-18 hod., nutno specifikovat konkrétní lhůtu dodání
  TW (časové okno) – dodání zboží v okně od 7-14 hodin
  JIT (Just in Time) – dodání zboží v požadovanou hodinu +/- 30 min
  Avízo – nutnost telefonicky potvrdit dodání zboží před jeho doručením ze strany prodávajícího (standardně ráno v den závozu min. však 1 hod před doručením)
  Dobírka – úhrada doručeného zboží v hotovosti při doručení
  Donáška – jedná se o místo doručení, kdy se zásilka předává na místě určeném kupujícím
  Oprávnění ke vstupu/vjezdu – doručení zboží je na přání kupujícího provedeno výhradně prověřenou osobou (věznice, vojsko apod.)Cena služby za příplatek při dodání zboží je individuální dle konkrétní objednávky, požadavku a situace. V případě požadavku kupujícího na službu za příplatek, sdělí prodávající kupujícímu cenu této služby.

VII. Přeprava zboží

 1. Prodávající realizuje dodání zboží prostřednictvím smluvního dopravce a jeho smluvními partnery.
 2. Zboží prodávajícího je dodáváno v mono (jednodruhových) nebo mix (míchaných) baleních na mono (jednodruhových) či mix (míchaných) paletách nebo kartonech a je pro přepravu náležitě označeno (adresou příjemce, číslem objednávky, packing listem atd.) a je pro přepravu dostatečně zajištěno a chráněno tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození.
 3. Pokud kupující zajistí k odběru zboží vlastního dopravce, je tento povinen prokázat se oprávněním zboží převzít. (plná moc = RZ vozidla, jméno řidiče, identifikační doklady, atd.)
 4. Liší-li se požadované dopravní dispozice od standardního způsobu doručení, je kupující povinen uvést tyto odlišné dispozice v konkrétní objednávce (např. max. tonáž vozidla, auto s čelem atd.).

VIII. Odmítnutí převzetí zboží

 1. Pokud kupující prokazatelně bezdůvodně nepřevezme objednané zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši ceny dopravy, minimálně však 500,- Kč bez DPH.
 2. Výhrada vlastnictví; přechod škody
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží.
 4. Nebezpečí vzniku škody na zboží (ztráty, zničení, poškození či znehodnocení) přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím, tj.:

– při vlastním odběru převzetím zboží kupujícím

– předáním zboží smluvnímu dopravci kupujícího

– převzetím zboží od dopravce prodávajícího

 1. Palety (vratné obaly)
 2. Prodávající standardně dodává zboží v mono (jednodruhových) nebo mix (míchaných) baleních, které je možno naložit na dřevěnou EUR paletu o rozměru 80 x 120 cm. Nebo ½ paletu o rozměru 80 x 60 cm.
 3. Při každé dodávce musí mít kupující připraveny EUR palety pro výměnu v množství, které od prodávajícího převezme s tím, že se musí jednat o stejný druh EUR nebo ½ palet ve stejné kvalitě jako byly předány pod dodávaným zbožím.
 4. Nebude-li mít kupující potřebný počet EUR nebo ½ palet na výměnu k dispozici, je povinen zboží na vlastní náklady z palet složit a tyto palety vrátit zpět dopravci nebo uhradit ponechaný počet EUR palet oproti úhradě 250,- Kč bez DPH/ks.
 5. Prodávajícím jsou přijímány zpět, resp. výměnou, pouze EUR palety čisté, nepoškozené (tj. všechny díly palety jsou spojeny hřebíky, které nevyčnívají, nesmí být poškozeny hranoly a prkna – dle ČSN 26 9120) a jsou stejné kvality, jaké byly vydány kupujícímu.
 6. Kredit kupujícího
 7. Se stálými obchodními partnery je možné sjednat obchodní úvěr (kredit). Do výše tohoto kreditu může zákazník objednávat zboží v dohodnuté době splatnosti. Prodávající je oprávněn vyžadovat zajištění individuálně stanoveného kreditu, např. směnkou, bankovní zárukou, popř. jinými individuálními mechanismy.
 8. Při překročení dohodnutého kreditu kupujícího je prodávající oprávněn nedodávat další kupujícím objednané zboží, dokud nebude závazek kupujícího uhrazen (tj. kupujícím dorovnána výše kreditu minimálně do sjednané výše). V takovém případě není prodávající v prodlení s dodáním zboží.

XII. Podmínky skladování zboží

 1. Kupující je povinen dodržovat podmínky skladování uvedené na obalech zboží. Pokud tyto skladovací podmínky kupující poruší, nebude ze strany prodávajícího uznána případná reklamace předmětného zboží, pokud způsob skladování mohl mít na namítané vady vliv.

XIII. Záruční doba

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím bez vad a jeho užitná hodnota a kvalita odpovídá poskytnutým zárukám výrobce, které jsou uvedeny na obalu výrobku, a to po dobu jeho minimální trvanlivosti uvedené na obalech zboží (případně ověřeném dokumentu od dodavatele).
 2. Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese dopravce.

XIV. Druhy dopravy zboží k zákazníkovi, převzetí a reklamace 

Dodání zásilky do 30 kg – balík – dodáváno prostřednictvím balíkové služby, při převzetí zásilky je příjemce povinen zkontrolovat vnější přepravní obal (poškození, celistvost, neporušení pečetě (lepící páska s logem AG FOODS nebo BIOGENA) a potvrzení převzetí zásilky dopravci. Pokud při přejímce zákazník zjistí závadu, je povinen tuto skutečnost zapsat do předávacího protokolu (POD). Reklamace na obsah balíku lze podat písemně nebo telefonicky v den dodání, nejpozději však do 24 hodin od dodání.

 1. Dodání zásilky nad 30 kg – zásilka složena z více balíků nebo palet – dodáváno prostřednictvím smluvního logistického partnera. Při převzetí zásilky je příjemce povinen provést kontrolu vnějšího přepravního obalu (poškození, celistvost, neporušení pečetě (lepící páska AG FOODS nebo BIOGENA) a potvrzení převzetí zásilky dopravci. Pokud při přejímce zákazník zjistí závadu, je povinen tuto skutečnost zapsat do předávacího protokolu. Reklamace na obsah zásilky lze podat písemně nebo telefonicky v den dodání, nejpozději však do 24 hodin od dodání.
 2. V obou případech platí, že zákazník může odmítnout poškozenou nebo neúplnou zásilku (s výjimkou stanovenou v článku VI. bodě 4 VOP). Důvody takovéhoto nepřevzetí uvede kupující se svým podpisem (podpisem oprávněné osoby) do přepravního dokladu nebo předávacího protokolu. Kupující není oprávněn přijmout pouze část zásilky. Zásilku kupující v případě zjištění vad buď celou odmítne, nebo musí zásilku celou přijmout a zapsat výhradu dle dále uvedených podmínek. Jakékoli zjištěné vady (porušení zásilky, porušení pečetě, poškození zásilky) či výhrady k doručení zásilky musí být zapsány do přepravního dokladu nebo předávacího protokolu, který má přepravce u sebe a na který kupující potvrzuje převzetí zboží v souladu s dodacím listem.
 3. Kupující není oprávněn uplatnit nároky ze zjevných vad zboží, pokud neprovedl kontrolu při přejímce dle shora uvedeného postupu nebo nezapsal-li do průvodního dokladu (přepravního dokladu (POD)) existenci zjevných vad.
 4. Zjistí-li kupující některou z vad, reklamuje ji u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění nejpozději však do 24 hodin od převzetí zásilky. (u vad zjevných ihned při převzetí). O zjištěných závadách informuje kupující prodávajícího telefonicky nebo písemně na adrese: AG FOODS Group a.s., Košíkov 72, 595 01 Velká Bíteš, tel: 800 627 653 nebo emailu: zákaznické.centrum@agfoods.eu; (s výjimkou vad zjevných, které musí být zaznamenány v předávacím protokolu nebo přepravním listu), přičemž uvede charakteristiku závad a údaje nutné k zaznamenání reklamace:
  – název a adresa kupujícího
  – datum zjištění reklamované vady
  – identifikaci výrobku, název výrobku
  – množství reklamovaného zboží (vždy uvádějte v prodejní jednotce)
  – datum výroby zboží, číslo/a kartonu/ů
  – datum příjmu zboží
  – číslo dodacího listu, ke kterému se reklamace vztahuje
  – popis reklamované vady, důvod reklamace
  – jméno reklamujícího i přebírajícíhoBez uvedení všech výše uvedených informací, je prodávající oprávněn reklamaci kupujícího odmítnout.
 5. Reklamace je prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění.
 6. K uplatnění reklamace je třeba, aby kupující reklamované zboží po oznámení vad neprodleně odeslal prodávajícímu, v odůvodněných případech lze reklamaci uznat i u spotřebovaného zboží, které již prodávajícímu odeslat nelze.
 7. Při uznání reklamace má kupující právo na dodání nedodaného zboží, výměnu reklamovaného zboží nebo vrácení peněz včetně náhrady nákladů spojených s reklamací.
 8. Prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout v následujících případech:
  – u zboží po ukončené době minimální trvanlivosti
  – pokud vada vznikla nevhodným používáním nebo nedodržením pokynů stanovených výrobcem
  – vada vznikla neodborným nebo nevhodným zacházením, manipulací, skladováním nebo zanedbáním péče o zboží
  – nedodržením postupu převzetí zboží od dopravce
  – je – li prokázáno, že k pochybení nedošlo na straně odesílatele.
 9. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny zboží v plné hodnotě a ve stanovené lhůtě splatnosti.
 10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo na reklamaci zboží uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující preferuje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně doby jejího trvání.
 11. Pro případ zamítnuté reklamace vydá prodávající kupujícímu taktéž písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 12. Při odesílání zboží zpět odesilateli – vrácené, poškozené, reklamované – je zákazník povinen zásilku připravit k odeslání dle pokynů AG FOODS Group a.s.
 13. Vady zjevné a skryté
 14. Vady zboží zjistitelné při přejímce zboží, tzv. zjevné vady (Kupující má povinnost reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění, tj. při přijetí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel). Mezi zjevné vady patří:– poškození zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený obal apod.)
  – nesprávné počty kartonů přejímaného zboží (u viditelně poškozených, otevřených nebo porušených kartonů je povinnost přepočítat množství v kartonech ihned při přejímce)
  – nesprávný druh zboží
  – silně znečištěný povrch obalů
  – narušený obal výrobku v otevřeném, poškozeném kartonu:
  – delaminace fólie – oddělení jedné nebo více vrstev z obalu
  – protržené, prasklé nebo naříznuté obaly
  – chybějící doklad nebo doklad, který neodpovídá běžným parametrům a zákonu o DPH
  – počet kusů u heterogenního balení je kupující povinen kontrolovat ihned při přejímce
 15. Vady zboží zjistitelné/zjištěné až po přejímce zboží, tzv. skryté vady (Kupující je povinen reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění). Mezi skryté vady patří:
  – hmotnost a počet kusů výrobků v neporušeném a uzavřeném originálním kartonu
  – narušený obal výrobku v neporušeném a uzavřeném kartonu:
  – delaminace fólie – oddělení jedné nebo více vrstev z obalu
  – protržené, prasklé nebo naříznuté obaly
  – nesprávná etiketa (pouze nesoulad etikety obalu s etiketou kartonu)
  – nesprávná cena uvedená v dokladu (faktura, příjmový pokladní doklad)
 16. Vady zboží zjistitelné až při použití výrobku (Kupující je povinen reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce doby minimální trvanlivosti uvedené na obalech zboží, a to jen za předpokladu, že zboží je skladováno za doporučených podmínek a v originálním obalu)
  – chuťová nesrovnalost při otevření výrobku
  – čichová nesrovnalost při otevření výrobku (evidentně jiné aroma)
  – vzhledová nesrovnalost – nehomogenní, ztvrdlý výrobek, zboží nebo surovina, nevyhovující barva

XVI. Vyšší moc

 1. Odpovědnost stran za částečně nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu nebo trvale částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po uzavření smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
 2. Strany jsou povinny splnit své závazky, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.
 3. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději do 10 dnů, písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o jejím vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se této události.
 4. Trvají-li okolnosti vyšší moci více než 15 dní, smluvní strany se zavazují jednat o náhradních termínech plnění závazků. Nesejdou-li se smluvní strany k jednání nebo nedohodnou-li se, je kterákoli ze stran oprávněna od závazku, který je okolnostmi vyšší moci postižen, odstoupit.

V Košíkově dne: 1. února 2020