Certifikáty

IFS

IFS logo

Jsme hrdým nositelem certifikace IFS. Organizace IFS (International Featured Standards) je neziskovou organizací, která spravuje mezinárodní standardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & Carry, IFS HPC a IFS Brokers.

Hlavním cílem IFS je vytvořit společný standard s jednotným systémem hodnocení, který bude akreditovaný a který svým hodnocením dokáže srovnat a transparentně posoudit kvalitu v rámci celého dodavatelského řetězce.

Jednoduše řečeno jde o certifikaci v oblasti bezpečnosti potravin. Zajišťuje, že se v dané organizaci dodržují přísná pravidla hygieny, bezpečnosti, kontroly a dalších parametrů.

Na tvorbě standardů IFS se podílely německé (HDE), francouzské (FCD) a italské (ANCC, ANCD) maloobchodní svazy ve spolupráci s výrobci, certifikačními orgány a uživateli standardu. Standard se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Standardy byly navrženy tak, aby pomáhaly organizacím zajistit splnění požadavků zákazníků.

Další informace najdete zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Food_Standard

https://www.ifs-certification.com/

Certifikát ke stažení

Rainforest

Rainforest logo

Naše káva splňuje podmínky certifikace Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance je nezisková organizace sídlící v New Yorku. Jejím cílem je zachování biodiverzity pomocí aplikace postupů udržitelného rozvoje v zemědělství, lesnictví, turistice a v jiných odvětvích. Rainforest Alliance certifikuje kávu i jiné produkty a služby, a to v případě, že jejich výroba či poskytování se řídí určitými standardy.

Obecně jsou standardy Rainforest Alliance nastaveny tak, aby chránily životní prostředí a práva pracovníků. Základní pravidla se nazývají Standardy udržitelného zemědělství, na kávu se pak vztahují dodatečné normy. Certifikovaná káva má možnost používat logo.

Standardy jsou poměrně přísné. Farmy musí udržet (nebo obnovit) přírodní lesní porost. Farmáři nesmějí zasahovat do vodních toků. Standardy dále zakazují veškeré nelegální aktivity jako obchodování s divokými zvířaty, ničení ekosystémů, zbavování se odpadních vod atd. Součástí jsou i pracovní normy. Rainforest Alliance se snaží absolutně minimalizovat využívání dětské práce. Děti do patnácti let nesmějí být zaměstnány.

Další informace najdete zde:

http://www.rainforestalliance.org/

Certifikát ke stažení

BIO

BIO logo

Naše výroba má certifikaci BIO. Znamená to, že můžeme zpracovávat BIO suroviny a výstupní produkt dále označovat za bioprodukt.

Bioprodukt je produkt (surovina), která může být rostlinného nebo živočišného původu, vzešlá z ekologického zemědělství.

Při jejich produkci nesmí být užito umělých hnojiv, ošetřovacích prostředků a jiných látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Producent bioproduktů musí mít uzavřenou řádnou smlouvu o kontrole biokvality s úředně uznávanou kontrolní organizací, která u celého procesu výroby bioproduktu (provozovny, sklady, balírny, přeprava) kontroluje dodržování zákonem stanovených směrnic pro ekologické zemědělství. Základním právním předpisem, který v Česku upravuje zásady ekologického zemědělství, je Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství vydaný Ministerstvem zemědělství a Nařízení Evropské Rady č. 834/2007.

Další informace najdete zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt

Certifikát ke stažení

EKO-KOM

BIO logo

Jsme zapojeni do systému odpadového hospodářství EKO-KOM

Podléháme legislativě regulující odpadové hospodářství. Hlavním cílem legislativních povinností je omezit objem těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech a minimalizovat objem a hmotnost obalu při dodržení požadavků kladených na balený výrobek.

Obal je definován ve třech základních kategoriích: prodejní, skupinový, přepravní. Sleduje se samozřejmě především množství uváděných obalů na trh. Řeší se ale také ekologické aspekty, jako složení, možnost zpětného obděru, recyklace a další záležitosti.

Jsme součásti systému EKO‑KOM. Ten je v České republice lídrem v této oblasti. Na základě smluv finančně podporuje zejména systémy nakládání s odpady v obcích a realizuje další programy na podporu využívání obalů a optimalizace jejich sběru. Úspěšně se rozvíjí také spolupráce se svozovými společnostmi a úpravci odpadů. S obcemi společnost EKO‑KOM spolupracuje tak, aby místní systém nakládání s odpady umožňoval spotřebitelům odložit použité obaly do systému sběru, třídění a využití komunálního odpadu.

Další informace najdete zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt

Certifikát ke stažení